Gratis verzending vanaf 69 € - Voor 12.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden - Tevreden of terugbetaald NL | FR

Preambule

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen de site www.tennisdeals.be uitgebaat door Extreme Tennis en zijn klanten. Elke door de consument bevestigde bestelling impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door Extreme Tennis. In dit geval zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de site op het moment van validatie van de bestelling door de consument.

De site is in zijn geheel eigendom van Extreme Tennis, alsmede alle rechten die daarop betrekking hebben. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toestemming van de eigenaars. Hyperlinks naar de site zijn evenwel toegestaan zonder specifiek verzoek.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden die op dit scherm zijn vermeld en verklaart uitdrukkelijk dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Extreme Tennis en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

2. Producten

De foto's ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract. Als daar fouten worden geïntroduceerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van Extreme Tennis niet worden gepleegd. Het merendeel van de producten die Extreme Tennis aan zijn klanten aanbiedt, is in ons magazijn verkrijgbaar.

3. Bestel

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Extreme Tennis bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling. Extreme Tennis behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend voor de koper: in geval van een fout in het adres van de geadresseerde kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de betaling van de prijs door de koper. Ons recht van terugvordering geldt zowel voor de goederen als voor hun prijs indien zij reeds werden doorverkocht (wet van 12 mei 1980).

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt Extreme Tennis zich ertoe alle door de koper bestelde referenties binnen maximaal 24 uur aan zijn vervoerder te leveren. De vervoerder verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door Extreme Tennis opgegeven adres van de koper.
Alle bij Extreme Tennis geplaatste bestellingen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klant, het is de klant of de ontvanger van de producten verboden de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. Extreme Tennis zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de betaling van belastingen indien de cliënt deze niet betaalt.

De levering geschiedt na ontvangst van de betaling door de door de klant gekozen vervoerder. De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de aangekondigde ontvanger, of in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant gemachtigde persoon. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht schadevergoeding te eisen.

Leveringen in EEG-landen worden uitgevoerd door La Poste in colissimo suivi Europa, voor leveringen buiten de EEG worden de leveringen uitgevoerd door de internationale postdiensten of chronopost, naar keuze van de klant. In het geval van een technisch product moet de klant in het bijzonder toezien op de juiste werking van het geleverde apparaat en op het lezen van de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht de goederen terug te zenden onder de in dit document vermelde voorwaarden.
Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van bevoorrading worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting tot levering. Goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van tekorten of beschadigingen.
Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende delen aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering. Indien de klant twee leveringen wenst, moet hij twee bestellingen plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

5. Terugtrekking

U heeft 30 dagen de tijd (vanaf ontvangst van de artikelen) om te beslissen. In geval van omruiling of terugbetaling, stuurt u het nieuwe artikel of de nieuwe artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie terug naar het volgende adres

EXTREME-TENNIS
121 rue Marceau Martin
59128 Flers en Escrebieux

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Extreme Tennis verplicht tot kosteloze terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde bedragen, met uitzondering van de retourkosten en de kosten van de betalingscommissie. Als de klant heeft geprofiteerd van gratis verzending, brengen wij dit deel in mindering op de terugbetaling of creditnota. De terugbetaling zal binnen maximaal 15 dagen plaatsvinden.

Indien de verpakking beschadigd is waardoor de verkoop wordt bemoeilijkt, zal Extreme Tennis een creditnota uitschrijven voor het bedrag van de aankoop.

Een door de klant gepersonaliseerd product kan niet worden teruggezonden of terugbetaald, behalve in geval van een probleem in verband met de garantie.

Op maat gemaakte producten zijn tennisrackets bespannen door onze serviceafdeling op verzoek van de klant via de knop "CHOOSE A STRING" of per e-mail.

6. Prijs

De prijs is uitgedrukt in euro.
De op de productbladen vermelde prijs is exclusief transport.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, uitgedrukt alle taksen inbegrepen en inclusief BTW voor Frankrijk en de EEG-landen. Deze prijs omvat de prijs van de produkten, de behandelings-, verpakkings- en opslagkosten van de produkten, het vervoer en de inbedrijfstellingskosten.

7. Betaling

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die wordt vermeld op de door Extreme Tennis verzonden orderbevestiging.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de effectieve bestelling.
Betaling geschiedt per credit card, paypal, bankoverschrijving of cheque.
On line, met Paypal kunt u betalen via een bankserver in een beveiligde omgeving.
Bovendien behoudt Extreme Tennis zich het recht voor een bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat.

8. Geschillen

Het onderhavige contract is onderworpen aan het Franse recht. Extreme Tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of fysiek, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van Extreme Tennis zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden getrokken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten konden blijven bestaan. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, vóór enige gerechtelijke actie, een minnelijke schikking te treffen, met name met de hulp van : een beroepsvereniging van de branche, een consumentenvereniging of een ander advies van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de "korte duur" van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verbintenissen ten aanzien van de verkoper nakomt.

Klachten of geschillen zullen altijd met welwillende welwillendheid worden behandeld, waarbij steeds wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met de onderneming om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan is de rechtbank van koophandel de enige bevoegde rechter, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde wijze van betaling. De garantie dekt de verzendkosten niet. Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van Extreme Tennis, indien het product nog onder garantie valt.

9. Garantie

Extreme Tennis zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, de verantwoordelijkheid van Extreme Tennis is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop en dit zonder mogelijkheid van verhaal ten opzichte van het merk of de firma die het product produceert.
In ieder geval geniet de klant de wettelijke garantie van uitzetting en verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de rechtsvordering wegens verborgen gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het verborgen gebrek (art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

Als er zich tijdens de garantieperiode een probleem voordoet, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 0811 389 949.

Wij delen u mede dat:

- kunt u naar onze winkel komen om het product te repareren of om te ruilen (als het niet te repareren is).
- U kunt het zelf naar onze winkel sturen, goed verpakt, met een kopie van uw aankoopfactuur en een brief waarin u het defect uitlegt.

De garantie dekt geen verzendkosten. Extreme Tennis is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending indien het product nog onder garantie valt.

U kunt ons 5 dagen per week bereiken (maandag tot vrijdag inbegrepen) op het volgende telefoonnummer: 0811 389 949, of per e-mail op contact@extreme-tennis.fr (antwoord binnen de dag).

10. Wettelijke informatie

De persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht, aangezien deze gegevens onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen, en voor het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd. Overeenkomstig de wet "Informatica en burgerlijke vrijheden" is de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés Civiles (CNIL). De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen, dat hij kan uitoefenen bij Extreme Tennis. Bovendien verbindt Extreme Tennis zich ertoe de coördinaten van zijn klanten niet gratis of tegen vergoeding aan een derde mee te delen.

Retourner en haut